De Deventer moordzaak

Nieuw forum en blog"

Hirsch Ballin: "Originele schrijfproef is weggegooid"

Schakel mij door naar het forum ... of naar het blog ...

Nieuws

Nieuw forum en blog

20 januari 2011

Omdat het oude forum nog steeds niet operationeel is, is een nieuw forum gestart. Wij nodigen iedereen uit op dit forum te gaan posten. Omdat dit forum van gratis software gebruik maakt, staan er advertenties op.

Daarnaast is er een blog gestart. Hier zullen verschillende auteurs artikelen plaatsen, waaarop weer door iedereen gereageerd kan worden. Heb je een artikel dat je graag geplaatst ziet, stuur het dan aan ons op.

FORUM IS DOWN!

5 januari 2011

Helaas is er een storing in de SQL server waardoor het forum er al enige tijd uit ligt. Er is momenteel geen zicht op de termijn wanneer hij weer opererationeel wordt.
Wij bieden onze excuus aan.

Hirsch Ballin: "Originele schrijfproef is weggegooid"

10 maart 2010

Demisionair minister van justitie Hirsch Ballin heeft de vragen van D66 beantwoord. De D66-fractievoorzitter stelde tien vragen over het handschriftonderzoek naar twee anonieme briefjes die bij de moord op de weduwe Wittenberg in 1999, de Deventer moordzaak, gevonden waren. Een groep verontruste burgers houdt onder aanvoering van Wim Dankbaar en Ronald Beetz al meer dan drie jaar vol dat het OM op grote schaal heeft gefraudeerd in het onderzoek naar de moord en dat Ernest Louwes onschuldig het slachtoffer is van een gerechtelijke dwaling. De fraude blijkt vooral uit gebeurtenissen rondom schrijfproeven, die zijn afgelegd bij de vriendin van de man, die de groep ziet als werkelijke dader van de moord.

De vragen van Pechtold richtten zich vooral op een ontbrekende passage en een onmogelijke tijdlijn. De vriendin verklaarde dat die tekst ontbreekt, omdat ze op de achterzijde van een blad heeft geschreven. De minister bevestigt daarentegen in zijn antwoord dat 'de Rijksrecherche heeft vastgesteld dat op geen der achterzijden van de geschreven pagina's schrift stond en dus ook niet de ontbrekende passage'. De minister heeft hier een bizarre verklaring voor. Volgens hem heeft de vriendin op verzoek van de rechercheur de tekst overgeschreven op een nieuw formulier waarbij zij de tekst op de achterzijde zou hebben vergeten. "De Rijksrecherche heeft op de achterkant van die formulieren geen geschreven tekst aangetroffen. Dat betekent niet dat de Rijksrecherche heeft geconstateerd dat niet op de achterzijde van het originele schrijfproefformulier is geschreven. Het originele formulier is mogelijk weggegooid", aldus schrijft Hirsch Ballin aan de Tweede Kamer. Hij gaat daarbij volledig voorbij aan het feit dat de vriendin, de rechercheur en de aanwezige advocaat daar niets van weten en hij verwerpt daarmee de onder ambtseed opgemaakte processen-verbaal van de recherche. Ook gaat hij eraan voorbij dat door zo een handeling de proef totaal waardeloos zou zijn geworden.

Hirsch Ballin heeft geen verklaring voor het feit dat een rechercheur verbaliseert dat hij op een bepaald moment in Zwolle was en tevens elders verbaliseert dat hij op dat zelfde moment in Apeldoorn was. De minister suggereert dat een aantal PV's een verkeerde datum zou bevatten, waarmee hij opnieuw PV's als vals bestempelt.

Wim Dankbaar en Ronald Beetz zijn niet verbaasd over de antwoorden. "De minister liegt gewoon, net zoals het OM al jaren doet." Het duo komt met zware beschuldigingen. "Justitie weet wie de echte moordenaar is en beschermt die om het eigen falen te verhullen. Omdat de minister niet wil erkennen dat de vriendin van de klusjesman heeft gelogen om de ontbrekende tekst te verklaren, verzint hij een gebeurtenis die door zijn eigen rechercheurs en ambtsedige processen verbaal wordt tegengesproken. Dit is het grootste schandaal uit de rechtsgeschiedenis van Nederland, dat tot vervolging en veroordeling van zeer hoge justitieambtenaren zou moeten leiden. Op geen enkele wijze is serieus onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van fraude in het handschriftonderzoek. Daar waar ernstige twijfels of zelfs duidelijke omissies waren geconstateerd is het onderzoek telkens gestopt. Tegenstrijdige verklaringen worden afgedaan met 'niet verklaard' en alle aanwijzingen van fraude worden door de minister afgedaan met 'eventualiteiten". Wij zullen de Tweede Kamer vragen de minister tekst en uitleg te laten geven"

De antwoorden en de reactie erop zijn hier te lezen

D66 stelt minister vragen over schrijfproeven

1 februari 2010

Alexander Pechtold heeft de minister schriftelijke kamervragen gesteld over een Rijksrecherche rapport van eind 2008 over de gang van zaken rondom de schrijfproeven die door het Openbaar Ministerie in 2006 zijn gehouden. Een groep burgers probeert al meer dan drie jaar politiek en journalisten te overtuigen dat dit onderzoek op grove wijze is gefraudeerd. Het OM hoopte met het RR onderzoek de twijfels uit de wereld te helpen. Hoewel het OM in een persbericht meldde dat er van fraude geen sprake zou zijn, dekte dat absoluut niet de inhoud van het RR rapport. Pas nadat door een WOB procedure het rapport was afgedwongen bleek de fraude overduidelijk. Ook blijkt dat de RR onder verantwoording van het OM deze fraude probeert weg te moffelen.

Uit het rapport blijken grote tegenstrijdigheden tussen de diverse verhoorde politie en justitie mensen. De twee belangrijkste zaken die uit het rapport volgen zijn:

1. De vriendin van de "klusjesman" verklaarde op de achterzijde van haar dictee te hebben geschreven, maar de RR constateerde dat daar niets stond.

2. De leider van het onderzoek verklaarde voor de RR en in zijn PV's dat hij op 30 maart 2006 om 11.00 zowel in Zwolle was om de opdracht in ontvangst te nemen als dat hij aanwezig was in Apeldoorn bij de uitvoering van de eerste proef.

de vragen

Rijksrecherche rapport openbaar

16 januari 2010

Na een succesvolle WOB procedure is het Rijksrecherche rapport Velduil nu openbaar gemaakt door justitie. Er is door justitie enthousiast gestreept in alle namen, maar voor de kenners is het geen probleem die zelf in te vullen. Het hele rapport is 220 pagina's lang en is een PDF bestand van 93Mb.

De verkorte versie bevat alle nieuwe informatie. Dit document is 69 pagina's lang en is 20Mb groot Hier zijn dus de ons reeds bekende in op onze website gepubliceerde documenten weggelaten. Uit de nieuwe inhoudsopgave blijkt wat er weggelaten is.

Ook zijn de verhoren van Beetz en Dankbaar bij de Rijksrecherche weggelaten.

OM seponeert aangifte tegen vriendin "klusjesman"

29 december 2009

Het Openbaar Ministerie heeft amper een week na de indiening van een artikel 12 procedure bij de rechtbank de aangifte tegen Meike Wittermans, vriendin van de "klusjesman" alsnog geseponeerd. Tot dan toe had het OM niet gereageerd op de op 30 september ingediende aangifte. "Beter een slecht depot dan helemaal geen reactie" moet hoofdofficier van justitie Wilbert Tomesen hebben gedacht. In de korte afwijzing geeft het OM blijk niet erg secuur met de aangifte te zijn omgegaan. In de brief die geen enkele referentienummer kent wordt gesteld dat er geen grond is voor de veronderstelling van de valsheid in geschrifte. De aangifte is blijkbaar ongelezen gebleven. Want de bewijsvoering is heel sterk. Wittermans verklaart op de achterkant van haar zo belangrijke schrijfproef te hebben geschreven, terwijl de Rijksrecherche constateert dat dat niet waar is. Hoe sterk moeten de grond dan wel zijn?

Verder geeft Tomesen aan dat ook al zou er wel valsheid in geschrifte hebben plaats gevonden hij dat niet opportuun acht. Met andere woorden, Meike mag liegen dat ze barst, het is toch niet opportuun voor het OM. Dan is het wel erg vreemd dat het OM ooit tot een duur Rijksrecherche onderzoek heeft besloten, waarvan het resultaat niet opportuun is. Reden van het onderzoek was ondermeer de niet ophoudende beschuldiging van fraude bij het handschrift onderzoek, waarbij de ontbrekende regels uit de proef van Meike juist een van de belangrijkste aanwijzingen waren. Dit is helemaal niet verklaard en leugens daarover worden nu geaccepteerd en niet opportuun genoemd.

Uiteraard zal de artikel 12 procedure voortgezet worden. Zie hier

OM weigert aangifte te behandelen

16 december 2009

Het Openbaar Ministerie reageert niet op tegen Meike Wittermans gerichte aangiftes. Daarom hebben de indieners van de aangifte een artikel 12 procedure gestart bij het Hof in Leeuwarden. Het Hof wordt verzocht om het OM te verplichten om tot vervolging over te gaan. In de aanvraag bij het hof (lees hier) wordt gesteld dat het OM blijkbaar geen keuze heeft. Een sepot van de aangifte staat voor het OM vrijwel gelijk met het toegeven van gepleegde fraude. Bij een vervolging van Witermans, komt direct de vraag boven, waarom zij een valse verklaring heeft afgelegd als zij zo onschuldig is aan de moord als zij en het OM ons steeds willen doen geloven.

Het hof wordt er ook op gewezen dat al veel vaker Wittermans gelogen heeft in deze zaak. Een aangifte tegen haar wegens meineed loopt ook nog, maar ook die wenst het OM niet te behandelen.

Al eerder is er bij het hof een andere artikel 12 procedure gestart (lees hier), wegens het sepot van de aangifte tegen de hoofofficier van justitie Tomesen en de korpschef Noord-Oost Gelderland, mevrouw Roelofs. Beide worden ervan verdacht geen aangifte te hebben gedaan van strafbare feiten waarvan zij weet hebben. In hun functie zijn zij daar wettelijk toe verplicht.

Minister informeert Tweede Kamer onjuist

14 oktober 2009

In een brief aan de Commissie van Justitie van de Tweede Kamer wordt de commissie erop gewezen dat de minister in zijn antwoord van 2 juli aan de Tweede Kamer de Kamer onjuist en onvolledig heeft ingelicht. De minister was een dag eerder door de commissie verzocht om antwoord te geven op een brief van Dankbaar, Beetz en Boswijk over de voortgang van het Rijksrecherche onderzoek naar de schrijfproeven. Zie de correspondentie. Met zijn korte antwoord "In dit onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden voor frauduleus handelen rondom de schrijfproeven" is de minister zowel onvolledig als onjuist geweest..

Onvolledig door niet te vermelden dat er wel degelijk grote problemen zijn geconstateerd betreffende het onderzoek; er geen verklaringen zijn gevonden en gezocht voor het ontbreken van regels in een gedicteerde tekst; er geen verklaringen zijn gevonden voor onmogelijke datums en tijden in de processen-verbaal en verklaringen.

Onjuist door te stellen dat er geen aanwijzingen zijn voor frauduleus handelen. Deze aanwijzingen zijn er wel degelijk, maar zijn nooit onderzocht op het frauduleuze karakter ervan. Er wordt zelfs een hypothese met frauduleuze strekking genoemd, maar daar wordt verder niet op ingegaan.

De volledige brief aan de commissie van de Tweede Kamer is hier te lezen.

HOvJ naar verklaring gevraagd

7 oktober 2009

In een uitgebreide brief heeft Wim Dankbaar nadere verklaringen gevraagd aan de hoofdofficier van justitie te Zwolle, mr. W. Tomesen. Dankbaar beschuldigt het OM van valse verklaringen en verdraaiing van de werkelijkheid. Dit alles om maar niet te hoeven bekennen dat het handschriftonderzoek uit 2006 gemanipuleerd is geweest. Uit het Rijksrecherche onderzoek kwam een grote tegenstrijdigheid naar voren, waarbij de vriendin van de klusjesman gelogen moet hebben (zie het vorige bericht). Het OM draait zich in alle bochten om dit maar niet toe te geven. Op vragen van journalisten wordt keihard gelogen. Op een verzoek tot rectificatie worden Dankbaar en kornuiten nu weggezet als niet "persoonlijk belanghebbend". Dankbaar laat het er niet bij zitten en heeft daarom deze brief gestuurd.

Aangifte tegen vriendin "klusjesman"

30 september 2009

Bij de officier van justitie is aangifte gedaan tegen de vriendin van de klusjesman uit de Deventer moordzaak. In juli van dit jaar is een onderzoek van de Rijksrecherche afgerond naar de gang van zaken rondom een handschriftonderzoek in deze lang voortslepende moordzaak. Bij dit handschriftonderzoek uit 2006 had het NFI onderzoek gedaan naar twee anonieme briefjes. Er bestaan sterke aanwijzingen dat justitie gefraudeerd heeft in dit NFI onderzoek. Bij de Rijksrecherche heeft de vriendin verklaringen afgelegd die onmogelijk waar kunnen zijn.

Zo staat het onomstotelijk vast dat de verklaring van de vriendin dat zij op de achterkant van een formulier heeft geschreven, haaks staat op de bevinding van de Rijksrecherche dat er geen schrift op de achterkant staat. Waarom het OM deze bevinding niet in zijn persbericht heeft vermeld is onbegrijpelijk. Bovendien doet het OM in dat persbericht de waarheid geweld aan door te stellen dat uit het rapport van de Rijksrecherche naar voren kwam dat bij het herstellen van de fout door de vriendin een omissie is opgetreden. Het Rijksrecherche rapport spreekt echter nergens over een herstelactie en dat wordt ook door geen enkele getuige genoemd. Het OM heeft een valse verklaring van de vriendin en een onmogelijke hypothese van de Rijksrecherche tot waarheid verheven, terwijl het bewijs dat dit niet waar is voor de buitenwereld achtergehouden is.

Als het inderdaad waar is dat het OM tot fraude bereid was om de vriendin niet te koppelen aan de briefjes en deze fraude nu met elk geweld uit de openbaarheid houdt, wordt het heel lastig om vol te houden dat de klusjesman en zijn vriendin niets met de moord te maken hebben.

Bijlagen:

aangifte tegen vriendin klusjesman

persbericht OM

Rectificatie persbericht van het OM geéist.

14 september 2009

Burgers die reeds lang overtuigd zijn dat het onderzoek in de Deventer moordzaak een grote janboel is, waarbij met moedwil de verkeerde man (Ernest louwes) voor de moord heeft moeten opdraaien, hebben van het OM ge�ist een onlangs uitgegeven persbericht te rectificeren. In dat persbericht verklaart het OM op basis van een door de Rijksrecherche uitgevoerd onderzoek, dat er geen aanwijzingen zijn voor valsheid in geschrifte, die door het OM gepleegd zou zijn. Inmiddels blijkt uit het Rijksrecherche onderzoek dat er minimaal een twaalftal tegenstrijdige verklaringen zijn afgelegd, die het OM heeft verzwegen.

Met name is de verklaring van de vriendin van de klusjesman leugenachtig. Zij heeft verklaard dat zij bij een haar afgenomen schrijfproef ten onrechte op de achterzijde van een formulier heeft geschreven, terwijl de Rijksrecherche heeft geconstateerd dat er niets op de achterzijde staat. Het OM heeft deze cruciale bevinding van de Rijksrecherche, die de verklaring van de vriendin als een leugen bewijst, in het persbericht verzwegen. Het OM probeert bovendien buiten de publiciteit om, deze discrepantie goed te praten met de onmogelijke hypothese dat de vriendin de hele bladzijde heeft overgeschreven, terwijl daarvoor geen enkel bewijs is gevonden. Ook stapt het OM in haar persberichten over het feit heen, dat de Rijksrecherche heeft vastgesteld dat de processen-verbaal van de politie uit 2006, niet kloppen.

Lees de volledige brief aan het OM

Aangiften tegen korpschef en Tomesen naar Breda

21 juli 2009

De hoofofficier van justitie te Zwolle, Tomesen, heeft de aangiften tegen de korpschef Roelofs van het politiekorps Noord-Oost Gelderland en tegen hemzelf na overleg met het College van procureurs-generaal doorgestuurd naar de hoofdofficier in Breda. In de aangiften worden beiden beschukdigd van overtreding van de wet omdat zij als ambtenaar verplicht zijn om strafbare feiten die zij constateren te melden. Ondanks dat zij wetenschap hebben van fraude met de schrijfproeven, hebben zij dat niet gemeld. Integendeel proberen zij de zaak in de doofpot te stoppen. Tomesen heeft met deze beslissing gewacht op de uitkomst van het onderzoek van de Rijksrecherche naar voornoemde fraude. Dat onderzoek stond wel onder zijn leiding. Hier doet zich de bizarre situatie voor dat Tomesen een onderzoek doet naar een zaak waar hij zelf bij betrokken is.. De conclusie van dat onderzoek is niet onverwacht dat er niets tot weinig aan de hand is. Op basis hiervan ligt het volkomen in de lijn van de verwachting dat de HvO in Breda de aangifte gaat afwijzen. Aangevers hebben nu reeds aangegeven dat zij in dat geval een artikel 12 procedure zullen gaan starten om deze aangiften en de onderliggende fraude in het schrijfproef onderzoek door een rechter te laten toetsen.

Fraude in Deventer moordzaak in doofpot

2 juli 2009
Het bericht waarmee het OM op 30 juni 2009 kwam is een nieuwe poging om de reeks manipulaties door justitie in het dossier van de Deventer moorzaak weg te moffelen. Niet geheel toevallig kwam het OM juist op dat moment met hun valse verklaring. Vlak voor het Kamerreces, zodat van enige verontwaardiging bij de volksvertegenwoordigers waarschijnlijk weinig sprake zal zijn. Het kwam ook een dag voordat het uitblijven van het bedoelde rapport door de justitiecommissie van de Tweede Kamer besproken zou worden.

Dat er met de schrijfproeven weldegelijk is gesjoemeld blijkt alleen al uit de tegenstrijdige processen-verbaal die door justitie zelf bij dit onderzoek zijn opgesteld. Het persbericht van het OM meldt dat de Rijksrecherche haar bevindingen 'onlangs' heeft overhandigd. Dat op zich is al een leugen. De recherche had in april haar rapport gereed en het OM heeft het drie maanden achtergehouden.

Het rapport wordt echter niet openbaar, zodat niet valt te controleren of de conclusie van het OM terecht is. Wel houdt het OM een besloten persbijeenkomst voor door haar geselecteerde journalisten. De groep bezorgde burgers, naar aanleiding waarvan het OM het onderzoek is gestart om 'de onrust weg te nemen' is daarbij niet welkom. Deze gang van zaken is volkomen strijdig met de gepropageerde openheid en transparantie van justitie.

De fraude in het handschriftonderzoek is er een in een lange reeks in de Deventer moordzaak. In 2000 werd Ernest Louwes veroordeeld op basis van een frauduleuze geurproef op een mes dat het moordwapen niet was. De betrokken rechercheurs zijn later veroordeeld voor deze en nog een paar honderd andere gelijksoortige fraudegevallen tot een paar uur taakstraf. Het DNA bewijs waarop Louwes uiteindelijk opnieuw werd veroordeeld heeft ook een grote zweem van fraude om zich heen. Het proces-verbaal waaruit zou moeten blijken dat de blouse van de weduwe altijd onder controle van justitie is geweest is valselijk opgemaakt. Betrokken rechercheurs weigeren tot op heden voor de rechter in Leeuwarden te verschijnen op hierover een verklaring af te leggen. De resultaten van het DNA onderzoek zelf blijken niet overeen te komen met de ruwe waarnemingen. Vragen hierover gesteld door de rechter in Zutphen aan DNA onderzoeker Richard Eikelenboom worden eveneens geweigerd te beantwoorden.

Lees ook het uitgebreide analyserapport

Ernest Louwes vrij, de strijd gaat door

26 april 2009
Op 22 april 2009 is Ernest Louwes vrij gekomen. De hem opgelegde straf zit erop. Eenieder die denkt dat hiermee de Deventer moordzaak gesloten is, heeft het mis. Ernest kwam zelf met een boek uit, waarin zijn visie over de zaak beschreven staat. Ook presenteerde hij twee gerespecteerde DNA-experts uit Amerika, die na het bestuderen van de ruwe onderzoeksgegevens gehakt van de conclusies van de laborant Richard Eikelenboom hebben gemaakt. Zowel Eikelenboom als het NFI haastten zich om nog voordat ze de conclusies van Dan Krane en Jason Gilder hadden kunnen bestuderen te melden dat er met hun onderzoek niets mis is. De laborant Eikelenboom bestempelde de wetenschappers Krane en Gilder als dom en slecht ingelicht. Je moet maar durven.

Verder lopen er nog steeds een aantal juridische procedures en staan er nieuwe procedures in de startblokken. Op 23 april moesten de rechercheurs Ruiter en Oldenhof voor de rechter in Leeuwarden verschijnen i.v.m. een artikel 12-procedure. Deze rechercheurs hebben in 2003 een uiterst belangrijk proces-verbaal gemaakt waarin ze aangaven dat justitie altijd heeft geweten waar de blouse van de weduwe was en wat ermee gebeurd is. Zonder dit PV was de blouse nooit toegelaten als bewijsstuk en zou Louwes in 2004 zijn vrijgesproken. Deze heren hebben echter een vals PV opgemaakt en een aangifte hiertegen is in 2007 door het OM niet in behandeling genomen. Naast dat het PV tegenstrijdigheden vermeldt met het politiedossier, verklaarde Oldenhof in 2007 al sinds 1999 niet meer bij de zaak betrokken te zijn geweest en heeft Ruiter in 2003 aan de officier van justitie gemeld dat hij geen idee had waar de blouse was. Inmiddels heeft de hoofdofficier van justitie aan de rechter gemeld dat Oldenhof ten onrechte het PV heeft getekend en dat daarom Ruiter ten onrechte het woord "wij" gebruikte waar hij "ik" had moeten gebruiken. Op 23 april verschenen de heren echter niet voor de rechter, zij kwamen niet opdagen en stuurden hun advocaat. Deze advocaat meldde dat Oldenhof en Ruiter het PV hadden opgesteld n.a.v. navraag bij het team. Dat hun informatie dus uit de tweede hand was, hebben zij niet in het PV vermeld. Deze verklaring strookt uiteraard ook niet met het "wij/ik" verhaal van de hoofdofficier.

Er zijn door de advocaat van Louwes schriftelijke vragen gesteld aan Richard Eikelenboom, omdat uit de basisgegevens van het DNA-onderzoek is gebleken dat er wel degelijk DNA van Louwes in de controlesporen zat. Tot op heden weigert Eikelenboom deze vragen te beantwoorden. Daarom is een civiele procedure tegen hem gestart. De rechter heeft hem de gelegenheid gegeven alsnog te antwoorden, maar ook daar is hij niet op ingegaan. De rechter denkt momenteel na over eventuele dwangmiddelen.

Tenslotte loopt er nog een Rijksrecherche-onderzoek naar de gang van zaken rondom de schrijfproeven van het ori�nterende onderzoek. Het rapport zou in april uitkomen. Als ook de Rijksrecherche tot de conclusie komt dat de schrijfproeven nooit zijn gehouden, dan betekent dat er op het allerhoogste niveau bij het OM op grote schaal gefraudeerd is met deze proeven en dat kan alleen maar zijn om Meike Wittermans niet te koppelen aan de anonieme briefjes. Als men verklaringen zou kunnen vinden voor de vele onmogelijkheden en "slordigheden" in het onderzoek, dan is het onweerlegbaar dat er bij lange na niet volgens de NFI richtlijnen is gewerkt, ondanks dat dat diverse malen in de PV's wordt beweerd.

De Deventer moordzaak is nog lang niet gesloten.

Aangifte tegen Tomesen

9 februari 2009
Na aangiften in 2007 tegen hoofdofficier Vast, officier Van der Meijden en voorzitter PG Brouwer en de recente aangifte tegen korpschef Roelofs is er nu aangifte gedaan tegen hoofdofficier Tomesen. Tomesen houdt al meer dan een jaar het onderzoek naar de schrijfproeven tegen. Hij is de centrale spil van de doofpot. Iedere justitie medewerker moet alle vragen en aangiften naar hem doorsturen.
Weliswaar heeft hij onlangs een onderzoek gestart bij de rijksrecherche, maar hij is daar zelf de leider van. Dit onderzoek is enkel gestart om ervoor te zorgen dat Peter R. de Vries niet te veel in de doofpot zou roeren. De Vries zal ook als eerste het rapport mogen lezen en van commentaar voorzien; een absurde en verwerpelijke procedure. Alle vertrouwen in een correcte afloop van het RR onderzoek is bij de indieners van de aangifte verdwenen.
Het is de vraag of Tomesen zijn aangifte zelf zal gaan afhandelen. Niets is in deze zaak onmogelijk.

Inmiddels heeft Tomesen gereageerd door het Rijksrechercheonderzoek af te wachten.

Oudere nieuwsberichten:

datum bericht
2009-02-04 Wij willen onderzoek door Peter R. de Vries
2009-01-31 OM houdt onderzoek naar aangifte gesloten
2009-01-22 Goossens stuurt door naar Tomesen
2009-01-19 Burgemeester wordt om opheldering gevraagd
2009-01-16 Aangifte tegen korpschef Roelofs
2008-12-31 Beloning van 100.000 euro
2008-12-23 Louwes kon nooit in Deventer geweest zijn
2008-12-17 Harm Brouwer in staat van beschuldiging
2008-12-02 College probeert discussie te stoppen met nieuwe PV's
2008-08-25 Uitzending Opsporing Verzocht
2008-04-22 College gemaand klacht te behandelen
2008-03-19 Open brief aan Bulder, Harts en Schoenmaker
2008-03-18 Hoge Raad sanctioneert malversaties OM
2008-03-05 Klacht tegen hoofdofficier van justitie
2008-01-18 Openbaar Ministerie doet volgende zet in Deventer moordzaak
2007-12-17 Aangifte tegen Brouwer ingediend bij minister
2007-12-11 Minister wijst klacht terug naar PG's
2007-12-10 Hernieuwd verzoek aan Tomesen
2007-11-27 De Hond klaagt staat aan
2007-11-26 Klacht tegen het OM ingediend bij de minister
2007-11-22 Twee maanden voorwaardelijk voor De Hond
2007-11-19 De Hond doet ook aangifte tegen OM
2007-11-16 Functioneel parket behandelt aangifte ook niet
2007-11-09 Nieuwe correspondentie met Tomesen
2007-11-09 Smaadproces tegen De Hond
2007-11-03 Tomesen houdt de boot nog steeds af
2007-10-23 Schuift Tomesen de aangifte voor zich uit?
2007-10-08 Aangifte tegen hoogste baas van het OM aangeboden
2007-10-03 Brief aan Hoge Raad
2007-10-01 Voornemen tot aangifte
2007-09-26 Beheerder begraafplaats ondervraagd

Commentaren

Politie ziet geen fouten

Ronald Beetz
Op 6 februari 2009 was er een interview op TvOost met Bas Haan en Jaap Visscher. Bas is journalist bij Nova en heeft onlangs een boek geschreven over de Deventer moordzaak. In dat boek claimt Bas de moord ontrafeld te hebben, maar in werkelijkheid staat het boek vol met leugens, halve en hele waarheden en laat hij belangrijke zaken die hem niet uitkomen buiten het boek. Het woord "magneetstrip" is er niet in terug te vinden, hoewel de klusjesman, die wel degelijk een klusjesman was, en zijn vriendin daar in vereniging over hebben gelogen tegenover de andere gast, Jaap. Jaap was de teamleider in 1999 die de moord moest onderzoeken. Dat onderzoek heeft in eerste instantie geleid tot een gerechtelijke dwaling. Louwes werd veroodeeld op basis van zijn geur op een mes dat het moordwapen nooit kon zijn geweest. Jaap was daar verantwoordelijk voor, maar hij ziet nog steeds niet in dat hij maar ook iets fout heeft gedaan. Het was slechts een kwestie van afweging. Bas vindt wel degelijk dat er in 1999 gedwaald is. Nee, Bas gaat de mist in als in 2004 er DNA bewijs op tafel komt. Met dit DNA kon politie en justitie een nieuw schandaal verdoezelen. Na Schiedam en Putten konden ze echt niet nog zo een zeperd hebben. Door de hernieuwde veroordeling was de aandacht voor de dwaling weggemoffeld. Bas heeft op dat moment zijn kritisch vermogen verloren is daarna slechts als mak schaap achter alle intriges van het OM aangelopen. Blind als hij is voor het gesjoemel van justitie om Louwes te slachtofferen en later in de gevangenis te houden.

Bekijk hier de uitzending.


Louwes onschuldig, prima! Michael de dader? Foei!

Wim Dankbaar
Dit is de essentie van de redenering die ik vaak hoor. Het is ook de redenering die de media gebruiken in hun verguizing van Maurice de Hond.
Wat mij betreft begrijpen deze mensen niet dat je de onschuld van een veroordeelde juist aantoont door te wijzen op de werkelijk schuldige.
Laten we nu even als voorbeeld de Schiedammer Parkmoord nemen. Cees Borsboom werd onschuldig veroordeeld, overigens ook met behulp van gemanipuleerd bewijs, maar dat terzijde. De onschuld van Cees werd pas aangetoond toen de echte dader een bekentenis aflegde. De verantwoordelijke Ovj, die onlangs tot rechter werd benoemd, zette de advocaat van Wik H. onder druk om diens bekentenis uit het dossier te houden, maar ook dat terzijde.

Deventer moordzaak: het collectief verstand op nul

Wim Dankbaar
Wat een meerderheid van een samenleving vindt, is niet per definitie de waarheid. Tot 600 jaar geleden vond de mensheid dat de aarde plat was.

In Nazi Duitsland vond de meerderheid van de bevolking het een goede zaak dat joden werden vervolgd en gedeporteerd. Deze goedkeuring en gedoging, weliswaar gemanipuleerd met listige staatspropaganda, kon leiden tot één der grootste misdaden uit de geschiedenis.

Column Max Pam in Buitenhof

8 februari 2009
Bekijk de column die Max Pam uitsprak in het TV Programma Buitenhof. Max geeft een reactie op de boeken van Derksen (Het OM in de Fout , Veen magazines ISBN 978-90-8571-170-4) en van Wagenaar, Isra�l en Van Koppen (De slapende rechter, Bert Bakker ISBN978-90-351-3228-3)

Het dossier handschriftonderzoek

Het dossier handschriftonderzoek
Een totaal overzicht van wat er allemaal mis is met het handschriftonderzoek. Tegenstrijdigheden, onmogelijkheden en leugens. De fraude van dit onderzoek op een rijtje.

Het OM in de fout, De Deventer moordzaak
uit het boek van Ton Derksen

Het hoofdstuk over de Deventer moordzaak uit het boek van Ton Derksen is hier te vinden,
Er moet wel gewezen worden op het feit dat Derksen namen van slachtoffers heeft veranderd. Zo heet mevrouw Wittenberg bij Derksen mevrouw Romeijn.

Webversie van het boek van Stan de Jong

Undercover

*Nieuw*...


"De Deventer Moordzaak"
door Stan de Jong
(online Web-versie)

Er bestaat ook een pdf-versie van het boek

Dubbel persbericht

Ronald Beetz
PERSBERICHT

OM seponeert zaak valsmunters

Het Openbaar Ministerie heeft de zaak tegen een bende valsmunters geseponeerd. Dat meldde de hoofdofficier van justitie te Zwolle, Wilbert Tomesen. Hoewel het OM in het bezit is van bankbiljetten, die op ander papier zijn gedrukt dan normaal bankpapier, ...

Waarom de schrijfproef vervalst is

Ronald Beetz
VdM schrijft in zijn PV dat het onderzoek naar het handschrift van de twee briefjes uitgevoerd is door de rechercheurs Van Roemburg (leider van het team en dictee N2 van Meike afgenomen), Bulder (N1), Schoenmaker (N3) en Harts (N4).

In eerste instantie konden deze mensen niet gevonden worden omdat het NFI rapport van 27 april 2006 meldde dat het om rechercheurs uit IJsselland zou gaan. Op 19 september 2006 doet Maurice de Hond zijn eerste oproep

Uitspraak strafzaak

Maurice de Hond
Ik ben tot 2 maanden voorwaardelijk veroordeeld. Ten aanzien van mijn uitspraken over Meike W. ben ik vrijgesproken. Die worden niet gezien als smaad conform artikel 261 wetboek van Strafrecht.

De essentie van mijn optreden was het aan de kaak stellen van het genant slechte opsporingwerk van de (technische) recherche. Het gebrek aan eerlijke en objectieve waarheidsvinding door het Openbaar Ministerie Slecht en niet onafhankelijk werk door het NFI. En rechters die dat niet hebben gecorrigeerd.

De geloofwaardigheid van Michael

Hans Steenhagen
Hoe geloofwaardig is Micha�l de Jong? Is hij nu wel of niet de moordenaar van mevrouw Wittenberg-Willemen? Hij heeft wel heel wat gelogen en dat op zich maakt verdacht:

  1. Hij liegt drie maal over zijn alibi op de avond van de moord. Nog steeds klopt het alibi niet met alle telefoongegevens.
  2. Hij licht de autoriteiten niet in over zijn kennis van de moord op 24-09-1999, maar wel de ex-beheerder van de begraafplaats, en later die dag zijn ex-vriendin.
  3. Hij liegt over zijn aankoop van een magneetstrip in Arnhem op 25-09-1999, terwijl hij een Global mes kocht, maar dan een ander type dan de Global GS8, waarmee zeer waarschijnlijk de moord mee is gepleegd.

Geachte heer Tomesen ...

Wim Dankbaar
Hier een reactie op de verklaring die de Hoofdofficier van Justitie in Zwolle, de heer Tomesen, gaf als reactie op de aangifte tegen het OM op 8 oktober 2007.
Luister naar zijn verklaring

Tomesen: Het betreft een kwestie die we kennen, die ook is uitgezocht ..
O ja? Wanneer dan? Door wie? Wat was het resultaat van dit uitzoeken?

Elvira Bulder ontkent deelname schrijfproef

Wim Dankbaar
Ik weet gewoon 100% zeker dat Elvira Bulder nooit een schrijfproef heeft afgenomen in de Deventer Moordzaak. Dit heeft zij mijzelf met zoveel woorden gezegd, hoewel zij zich daar duidelijk niet gemakkelijk bij voelde. Ook heeft zij me gezegd dat als ze wordt opgeroepen, ze de waarheid kan vertellen.

Balkenende draagt macht over

Ruud Harmsen, 11 oktober 2007
Belkenende heeft de macht overgedragen. Hij is niet langer de baas van het land. Ex-koningin Beatrix ook niet. We worden voortaan geregeerd door Koning Joris D.

Spreken is goud, zwijgen is van levensbelang

Ronald Beetz
In 2006 pleitte Harm Brouwer nog voor meer openheid bij het Openbaar Ministerie (Lezing "Zwijgen is zilver, spreken is goud" . Harm is al lang deze lezing vergeten en hij wil er niet meer aan herinnerd worden. Van hoog tot laag wordt elke vraag over de Deventer moordzaak en zeker over de schrijfproeven niet beantwoord. Het enige dat iedereen nog kan zeggen: "hiervoor moet u bij de hoofdofficier van justitie in Zwolle zijn. En deze HOvJ heeft ons gemeld dat hij geen vragen meer zal beantwoorden.

datum omschrijving Bekijk
Waar het OM niets mee deed...
2005De getuige die niet gehoord werd. bekijk
2005De briefjes zijn van Meike. bekijk

oude artikelen auteur
Louwes is er al in 1999 door het OM ingeluisd Beetz
Waarom blijft dit doorgaan? Beetz

Documenten, brieven etc.

datum omschrijving Bekijk
Het Rijksrecherche onderzoek Velduil
2009-02-04 Eis over rijksrecherche onderzoek bekijk
2009-02-24 Verhoor Beetz bij RR bekijk
2009-02-25 Verhoor Dankbaar bij RR bekijk
2009-05-16 Brief aan minister over voortgang RR onderzoek bekijk
2009-06-15 Brief aan commissie Tweede Kamer bekijk
2009-06-26 Antwoord ministerie bekijk
2009-07-02 Brief minister aan Tweede Kamer bekijk
2009-07-02 Persbericht en samenvatting RR onderzoek bekijk
2009-09-14 Eis tot rectificatie RR rapport en WOB verzoek bekijk
2009-09-30 Aangifte tegen Meike wittermans bekijk
2009-10-07 Hernieuwde eis tot rectificatie bekijk
2009-10-07 Afwijzing WOB verzoek bekijk
2009-10-14 Verzoek aan 2e Kamer tot vragen aan minister bekijk
2009-10-26 Bezwaarschrift WOB bekijk
2009-12-16 Artikel 12 procedure tegen Meike bekijk
2010-01-11 Artikel 12 procedure tegen Meike aanvulling bekijk
2010-01-16 Rapport RR Velduil (volledige versie) bekijk
2010-01-16 Rapport RR Velduil (verkorte versie) bekijk
2010-02-01 Vragen D66 aan de minister bekijk
2010-02-01 Reactie op vragen D66 bekijk
2010-02-01 2 serie vragen D66 aan de minister bekijk
2010-02-01 Reactie op 2 serie vragen D66 bekijk
Correspondentie met de minister
2006-10-26 E-mail aan minister Hirsch Ballin bekijk
2006-11-15 Antwoord van Hirsch Ballin bekijk
2007-01-02 Brief aan minister Hirsch Ballin bekijk
2007-01-25 Antwoord van Hirsch Ballin bekijk
2007-01-09 Brief aan minister Hirsch Ballin bekijk
2007-02-20 Antwoord van Hirsch Ballin bekijk
Correspondentie handschriftonderzoek
2006-11-24 Antwoord OvJ Vast op vragen bekijk
2006-12-06 Aangifte van Louwes bekijk
2006-12-13 Antwoord Vast op aangifte van Dankbaar bekijk
2006-12-13 Antwoord Vast op aangifte van Louwes bekijk
2006-12-15 Mailcorrespondentie met Vast bekijk
2007-03-12 Mail aan Vast bekijk
2007-03-22 Mail aan Brouwer bekijk
2007-03-22 Mail aan Brouwer ondertekend door 69 mensen bekijk
2007-03-28 Mail aan Brouwer bekijk
2007-04-02 Telefoongesprek met de Bruin (landelijk parket) beluister
2007-04-04 Mail aan Brouwer bekijk
2007-04-10 Mail aan Brouwer bekijk
2007-05-09 Mail aan Brouwer bekijk
2007-07-18 Antwoord OvJ Tomesen op vragen bekijk
2007-07-30 Brief aan Brouwer bekijk
2007-08-08 Antwoord van Brouwer bekijk
2007-08-10 2e brief aan Brouwer bekijk
2007-08-18 2e antwoord van Brouwer bekijk
2007-08-27 Brief aan HOvJ Tomesen bekijk
2007-09-03 Antwoord van Tomesen bekijk
2007-09-11 2e brief aan HOvJ Tomesen bekijk
2007-09-24 Brief aan OvJ Van der Meijden bekijk
2007-10-03 Brief aan Hoge Raad bekijk
2008-01-31 Brief aan Hoge Raad bekijk
Aangifte vervalst handschriftonderzoek
2007 Diverse aangiftes bekijk
2007-10-08 De aangifte vervalst handschriftonderzoek tegen het OM bekijk
2007-10-08 Toelichting bij aangifte bekijk
2007-10-09 E-mail naar de HOvJ bekijk
2007-10-23 Brief n.a.v. ontvangstbevestiging bekijk
2007-11-01 Antwoord op brief 23-10 bekijk
2007-11-03 E-mail aan Tomesen bekijk
2007-11-06 Aangifte bij Craemer (functioneel parket) bekijk
2007-11-07 Brief van Tomesen over brief v.d. Meijden bekijk
2007-11-07 E-mail aan Tomesen bekijk
2007-11-26 Klacht tegen Tomesen bij minister bekijk
2007-11-26 Brief aan commissie Tweede Kamer bekijk
2007-12-10 Persbericht + E-mail aan Tomesen bekijk
2007-12-10 Antwoord op klacht van minister bekijk
2007-12-17 Aangifte tegen Brouwer aan minister bekijk
2008-01-18 Afwijzing aangifte door Tomesen bekijk
2008-03-05 Klacht tegen Tomesen bij PG bekijk
2008-04-22 Brouwer wordt gemaand klacht te behandelen bekijk
2008-04-23 Antwoord op klacht door College; 4 nieuwe PVs bekijk
2008-06-16 Korpschef dreigt Dankbaar met vervolging bekijk
2008-08-18 Reactie op antwoord college bekijk
2008-09-03 College geeft verder geen antwoorden bekijk
2008-10-06 Tomesen over nieuwe PVs bekijk
2009-01-16 Aangifte tegen kopschef Roelofs bekijk
2009-01-22 Verwijzing Goossens naar Tomesen bekijk
2009-01-23 Reactie naar Goossens bekijk
2009-01-31 Antwoord Goossens bekijk
2009-02-09 Aangifte tegen Tomesen bekijk
2009-02-13 Reactie Tomesen op aangiftes bekijk
2009-08-06 Afwijzing aangifte tegen Tomesen e.a bekijk
2009-11-04 Artikel 12 procedure tegen Hillenaar bekijk
2009-11-11 Aanvulling op Artikel 12 procedure bekijk
2010-03-10 Afwijzing rectificatie Tomesen bekijk
Aangifte vervalst DNA bewijs
2007-10-08 De aangifte vervalst DNA bewijs tegen het OM bekijk
De pers en de aangifte
2007-10-04 Elsevier lees
2007-10-08 De Stentor lees
2007-10-08 De Stentor verslag persconferentie lees
2007-10-08 TV nieuws Omroep Flevoland bekijk
2007-10-08 TV nieuws RTV Oost bekijk
2007-10-08 Verklaring Tomesen luister
2007-10-09 De Stentor aanhang Louwes zet hoog in lees
2007-10-09 De Stentor reactie Vlug lees
documenten schrijfproeven
2006-03-30 Schrijfproef N1
2006-03-30 Schrijfproef N3
2006-03-31 Schrijfproef N4
2006-04-03 Schrijfproef N2
Schrijfproeven N1-N4 bekijk
2006-04-27 Rapport NFI Fagel bekijk
2006-09 Rapport over fraude bekijk
2006-10-03 Proces-verbaal schrijfproef v.d.Meijden bekijk
2007-04-23 Processen-verbaal bij schrijfproeven N1-N4 bekijk
2008-12 Het dossier handschriftonderzoek bekijk
documenten DNA onderzoek
2003-12-05 DNA rapport NFI, Eikelenboom bekijk
2003-12-16 PV Chain of custody bekijk
2004-01-19 DNA rapport NFI, Kloosterman bekijk
2004-01-22 DNA rapport NFI, Eikelenboom bekijk
2006-07-24 Brief Louwes over bloedvlekje bekijk
2006-08-11 NFI rapport Fagel 2e schrijfproef bekijk
2007-05-24 DNA rapport NFI, Kloosterman bekijk
Documenten smaadproces De Hond
2007-11-08 Pleitnota bekijk
2007-11-08 Producties (10Mb) bekijk
2007-11-08 Requisitoir bekijk
2007-11-22 Uitspraak bekijk
2008-03-13 Uitspraak KG verkoop huis bekijk
Rapporten
2007 Voorlopig rapport OO bekijk
2007-06 Zwartboek NFI bekijk
2007-06 Zwartboek NFI bijlagen bekijk
2008-03-05 Slager keurt eigen vlees bekijk
2008-03-11 Schijnwerkelijkheid bekijk
2008-03-14 De betrouwbaarheid van de heer Huis in 't Veld en de omslag in de Deventer moordzaak bekijk
Andere documenten
1999-10-08 Proces verbaal Hennie Comes bekijk
1999-10-18 Verklaring beheerder begraafplaats 1999 bekijk
2006-10-19 Verklaring beheerder begraafplaats 2006 bekijk
2007-01-18 Verklaring Hennie Comes 2007 bekijk
2007-09 Rapport autorit bekijk
2007-10 Reconstructie moord bekijk
2008-01-22 Advies AG Machielse aan HR bekijk
2008-03-18 Uitspraak HR bekijk
divers Verklaringen Meike bekijk

Andere interessante links:
De mediatheek met heel veel documenten, interviews, radio en televisie uitzendingen
Geen onschuldigen vast o.a. rapporten en vonnissen
Maurice De Hond website en forum
De Stentor Het dossier van De Stentor

Persoonlijke websites over de Deventer moordzaak:
Wim Dankbaar website
Ruud Harmsen website
Ab Chardon website

Het beheer in handen van Ronald Beetz, Pim Boswijk, Ab Chardon en Wim Dankbaar.